Sightseeing

HISTORICAL SITES
Huế Citadel
Imperial Tombs
– Gia Long
– Minh Mạng
– Tự Đức
– Khải Định
– Thiệu Trị
Nam Giao Esplanade
Hổ Quyền – Voi Ré (Tigers’ Arena – Elephants’ Temple)
Literature Temple

RELIGIOUS SPOTS
Pagodas/Temples
– Thiên Mụ / Linh Mụ
– Từ Hiếu
– Huyền Không Sơn Thượng
– Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã
– Hòn Chén

Churches
– Phủ Cam
– Dòng Chúa Cứu Thế
– Đan Viện Thiên An

NATURAL SPOTS
– Tam Giang – Cầu Hai Lagoons
– Bạch Mã National Park
– Thiên An Hill
– Vọng Cảnh Hill